קטגוריות
חדשות

קריטריונים לקבלת מלגה

לפי המסורת החלטנו גם השנה לייעד את תקציב  מלגות הסטודנטים עבור סטודנטים התורמים לקהילה  בפרויקטים  בתחומי חינוך, רווחה וקהילה.

 קריטריונים:

  1. המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי מטה בנימין בלבד (הרשומים בת.ז. כתושבי בנימין).
  2. המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או לימודים על תיכוניים דו שנתיים ומעלה (סמינרים, הנדסאים וכד').
  3. גובה המלגה 2,000 ₪ תמורת 60 שעות תרומה לקהילה.
  4. יש למלא טופס בקשה למלגה ( להקפיד לשלוח את כל הנדרש עפ"י הטופס), הטופס מצ"ב.
  5. אישור לימודים ואישור גובה שכ"ל יהיה אפשר להשלים עד 31/11/13.
  6. המלגה תוענק על פי זכאות כלכלית.

 יש לצרף לבקשה צילום ספח ת.ז + תלושי שכר + אישור לימודים ואישור גובה שכ"ל + הפרויקט שבחרת להתנדב עם אישור של רכזת הקהילה לפרויקט זה.

 רק תרומה לקהילה שתבוצע לאחר אישור המלגה תוכר ע"י הועדה.

 סוף זמן ביצוע הפרויקט עד יולי 2014 !

 את טפסי בקשת המלגות יש להעביר לרכז/ת הקהילה עד ל – יא' חשון תשע"ד 15.10.13.

רכז/ת הקהילה אחראי/ת לבדוק שכל בקשה מכילה את כל הטפסים הנלווים ולאחר מכן להעביר את הטפסים למועצה.
לאחר מכן לא יתקבלו בקשות נוספות !!

להבהרות ניתן לפנות לשרה שראל טלפון   02-9977115

בברכת שנה טובה ושנת לימודים פוריה,
ועדת מלגות