קטגוריות
חדשות

רישום ילדים לשנה"ל הבאה גנים וכיתה א'

ביום רביעי 21/01/15 יחל הרישום לגנים ולכיתות א'.

על ההורים להציג תעודת זהות מעודכנת עם ספח ובו הכתובת המעודכנת בבנימין.

אין לבצע הרשמה ללא כתובת מעודכנת.

על תושבים חדשים המתעתדים לעלות לישוב בקיץ להמציא ביטול רישום מהרשות הקודמת, ולהשאיר מכתב הצהרה בו הם מתחייבים לשנות כתובת כאשר יגיעו לישוב.

איגרת ובה הנחיות / פרטים הנוגעים לרישום ניתן לקבל במזכירות
(5713593 -02).