תקנון האגודה

א ג ו ד ה   ש י ת ו פ י ת חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ (עלמון)

פרק א': השם, המטרות והסמכויות

 1. האגודה:
  ענתות, אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ
 2. מטרות:
  1. לתכנן, להקים, לקיים ולנהל ישוב קהילתי בענתות שיהא מבוסס על ארגן חבריו כקהילה המקיימת שיתוף בין חבריה. (להלן-  "הישוב")
  2.  להבטיח בכל דרך יעילה את השמירה על אופי הישוב ואורח החיים הקהילתיים.
  3. להוות את הגוף המוניציפלי של הישוב, לקיים בידה את כל הכוחות והסמכויות שיש לגוף מוניציפלי ולספק שירותים מוניציפליים וקהילתיים לתושביו.
  4.  להקים ולפתח מעלי חינוך ותרבות.
  5.  להקים ולעודד הקמת מערכת כלכלית צרכנית המתבססת על חברי האגודה.
  6.  לעודד הקמת מערכת כלכלית יצרנית, המתבססת על יחידות משפחתיות (בתי אב) של חברים, או קבוצות של יחידות משפחתיות, כאמור, אשר תעסוקתן ואמצעי היצור שלהן יהיו בתחום הישוב.
  7.  לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים והחברתיים של חברי האגודה.
  8. להקים מבני ציבור ומבנים למלאכה ו/או לתעשייה ו/או לתעשייה ו/או לחקלאות כדי להחכירם או להכירם לחברים ו/או לתאגידים אשר השליטה בהם נמצאת בידי חברים.
  9.  להקים, לפתח ולנהל תעשיה ומלאה, מסחר שירותים וחקלאות בישוב ובסביבתו.
  10.  ליזום, לבצע, לפתח ולעודד פעולות עזרה הדדית בין חבריה ולהשתתף בפעולות אלו.
  11.  לתמוך ולעודד הקמת ישובים יהודיים בכל רחבי ארץ ישראל ולשתף פעולה עם כל הגורמים הממשלתיים, הציבוריים ואחרים בקשר עם המטרות הנ"ל.
 3. האגודה היא תאגיד כשר ומוסמך לכל זכות, חובה ופועלה משפטית ומבלי לגרוע מכלליות זו תהיה האגודה מוסמכת לעשות, בכפוף להגבלות הנובעות בתקנון זה, את הפעולות שלהלן:
  1. לרכוש ולקבל בכל דרך, ולהעביר בכל דרך, ובכלל זה בקניה במכר, בחכירה, בחכירת משנה, במתנה, בשכירות, בקבלת רשות שימוד ומתן רשות שימוש, מקרקעין וכל זכות בהם וכן נכסי דניידי.
  2.  לרכוש ולקבל, בכל דרך שהיא, זכויות מכל סוג שהוא בחוזים של אחרים, לרבות חבריה, לגבי מקרקעין.
  3.  להסדיר ולקבוע חלוקה והקצאה של מקרקעין לצורכי שיכון, מוסדות ושירותים, בכל דרך ותנאי שהם.
  4.  להכשיר מקרקעין, לייעדם למטרות ציבוריות ו/או פרטיות, ולבצע בהם כל עבודה, כגון: סלילת דרכים, תיעול, ביוב, נטיעות גנים ושדרות, הקמת מכוני מים, שירותי חשמל ותאורה, בניית מוסדות ציבוריים, התקנת מגרשים לספורט וכיוצא בזה.
  5.  ליזום, להקים, לקיים, לפקח ולנהל מוסדות ושירותים מכל הסוגים כגון: מוסדות ושירותים דתיים, רפואיים, חינוכיים, כלכליים, משקיים, חברתיים ומוניצפלים.
  6.  לקבוע כללים, דרכים ותנאים של אכלוס, שיכון וכן של רכישת זכויות במקרקעין של האגודה ו/או במקרקעין שיש לאגודה דריסת רגל בהם.
  7.  ליזום, לארגן ולנהל פעולות של שיתוף ועזרה הדדית מכל הסוגים, בתחומי השיכון, הבנייה והשירותים הדתיים, החברתיים, המוניצפליים, התרבותיים, החינוכיים, הכלכליים, המשקיים, המסחריים והתעשייתיים, למסד פעולות ושירותים אלה במוסדות ולקבוע את דרכי פעולתם.
  8.  ללוות מכל המוכן להלוות, בכל דרך ותנאי שהם, לשעבד בכל דרך, נכסי דניידי דלא דניידי וכל זכות בהם, וכן ליתן בטוחות וערבויות בכל סוג שהוא.
  9.  להלוות כספים, לחברים ושאינם חברים, לקבל ולתת בטחונות, שעבודים וערבויות מכל סוג שהוא.
  10.  לפתח ולהחזיק חשבונות מכל סוג שהוא בכל מוסד כספי, להוציא, למשוך, לקבל ולהסב, למסור לגוביינא או לדיסקונט, שקים, אגרות חוב, וכל מסמך סחיר מכל סוג שהוא, כולל לעשות כל פעולת כספית ו/או בנקאית ו/או מסחרית.
  11.  ליזום, להקים, ולהחזיק ולהשתתף בכל דרך ו/או לנהל מפעלים כלכליים, כספיים, מסחריים ותעשייתיים, לשם קידום ענייני האגודה ו/או חבריה.
  12.  ליצור קרנות שונות.
  13.  לבטח בביטוח את רכוש האגודה וחבריה בכל דרך ותנאי.
  14.  לבנות, להקים, להחזיק ולהשתתף, לרכוש בכל דרך ולנהל משרדים, בתי מלאכה, מוסכים, מניות, מחסנים, מפעלים, עסקים וכן שירותים קהילתיים ו/או מוניצפליים.
  15.  למלא כל תפקיד ותפקוד של רשות מונציפלית ו/או שלטון מקומי, כישוב שיתופי הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.
  16. לרכוש מניות מכל סוג שהוא ו/או כל זכות אחרת ו/או כל עמדה ומעמד בתאגידים אחרים  ולמכור אותם או להסתלק מהם בכל דרך אחרת.
  17. להשתתף באסיפות כלליות ובגופי הנהלה מכל סוג שהוא של תאגידים אחרים, וכן   לערוך בהם ביקורת, להיות חבר בכל מעמד שהוא בתאגיד אחר.
  18. לייצג את חבריה בפני כל אדם, תאגיד ואישיות משפטית מכל סוג שהוא, לרבות רשות ממשלתית, מוניצפלית, שיפוטית ו/או ציבורית.
  19. להתקשר בחוזים, לקבל כל התחייבות, להיות בעל דין בכל תהליך משפטי, לשמש  נאמן, אפוטרופוס, מנהל עיזבון או סוכן בכל עניין.
  20. לקבל תרומות ו/או הכנסות מאת חברים ושאינם חברים.
  21. לאצול מסמכויותיה לגופים ו/או ליחידים, לבצע כל סמכות מסמכויותיה ו/או תוך שיתוף פעולה עם אחרים.
  22. לעשות, בדרך כלל, כל הדרוש והמועיל לקידום מטרותיה של האגודה.

פרק ב': חברות

כשירות לחברות

4. לא יתקבל אדם חבר באגודה אלא אם הוא:

 1. אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
 2.  אדם הגר דרך קבע ובפועל בישוב.
 3.  בן 18 שנה לפחות וסיים את שירות החובה שלו בצה"ל לפי חוק שירות בטחון תשי"ט 1959 (נוסח משולב) על תיקוניו, או משוחרר משירות חובה לפי חוק זה, או ששירותו הצבאי נדחה לפי חוק זה.
 4.  אדם בעל אופי טוב.
 5.  אדם שאינו חבר באגודה אחרת, אשר מטרותיה דומות למטרות המפורטות בתקנון זה.
 6.  אגודה שיתופית או תאגדיה אחר כפוף לאישור הרשם, על פי סעיף 6 לפקודה.
 7.  התנאים לקבלת חבר, שהינו בן של חבר אגודה, והמתגורר דרך קבע בישוב, לרבות הליכי קליטה  והטבות, ייקבעו ע"י האסיפה הכללית הרגילה. האסיפה רשאית לקבוע לבני חברים תנאי קבלה עדיפים מתנאי תקנון זה ומתנאי הקבלה הרגילים.

הליכי קבלת חבר

5.

 1. המבקש להתקבל כחבר לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא:
  "אני הח"מ בעל ת.ז. _________ מ-____________ מבקש בזה להתקבל כחבר____________ אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ.  אני מתחייב למלא אחר הוראות תקנות האגודה ואחרי ההחלטות וההוראות של המוסדות האחרים של רשויות האגודה והפקידים המוסמכים מטעמה. אני מסכים כי        הרישומים בספרי האגודה יחייבו אותי בכל עניין הקשור לחובתי לאגודה ולתביעותיי ממנה. אני מצהיר בזה שהעובדות והפרטים שנמסרו על ידי לאגודה והמשמשים כיסוד לקבלתי כחבר לאגודה הם נכונים ומדויקים. לא אוכל לטעון טענת התיישנות ודינו של כתב זה הוא כדין מיוחד לפי חוק ההתיישנות משנת תשי"ח 1958.
 2. (1) המבקש להתקבל כחבר האגודה יגיש לאגודה התחייבויות, אישורים, תעודות ומסמכים וכל זאת אם החליטה האגודה כל כך, ובנוסף להתחייבויות המפורטות בתקנון זה והחלות עליו.
  (2) מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1) לסעיף קטן זה יהיה המבקש חייב לעבוד בדיקה במכון מיון שייקבע ע"י האגודה, תוצאות הבדיקה של המכון תשלחנה לוועדת קליטה. וועדת הקליטה תודיע, לאחר דיון מסכם, את תוצאות החלטתה בכתב למבקש.
  (3) מבקש רשאי לערער בפני ועדת ערר על החלטת ועדת הקליטה תוך 30 יום מתאריך ההודעה. ועדת ערר הא מורכבת מ- 3 חברים כדלקמן: יושב ראש הועד המנהל או רפרנט קליטה, גורם מקצועי שאינו תושב הישוב ושיבחר למטרה זו ע"י הועד המנהל ונציג ועדת ביקורת. החלטת ועדת הער תתקבל ברוב קולות. ההחלטה היא סופית ואינה ניתנת לערעור נוסף.
 3. הבקשה להתקבל כחבר לאגודה תוגש לועד ההנהלה או לועדת קליטה שתבחר על ידי האסיפה הכללית, הועד או הועדה הכל לפי העניין, ידון בבקשה זו ויחליט ברוב קולות חבריו, תוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה אם לקבל את המבקש כמועמד או לא.
 4. המבקש להתקבל כחבר האגודה יעבור תקופת מועמדות שתימשך 12 חודשים אשר בהם יתגורר בישוב. תקופת המועמדות תחל רק מהתאריך אשר בו המועמד יתחיל להתגורר בישוב.
 5. ועד ההנהלה רשאי להאריך את תקופת המועמדות לתקופה נוספת, שתימשך לא יותר מאשר שנה אחת נוספת.
 6. ועד ההנהלה רשאי לקצר את תקופת המועמדות ובלבד של יפחת מששה חודשים.
 7. המועמדות יכולה להפסק בכל עת, גם לפני המועד שנקבע לכך.
 8. הפסקת המועמדות תוכל להיות מרצונו של המועמד או מרצון האגודה.
 9. המועמד לחברות באגודה, תוך תקופת המועמדות וכל עוד אינו חבר האגודה, הוא בר   רשות בלבד באגודה ובישוב.
 10. הבקשה להתקבל כחבר האגודה שהוגשה לאגודה, נשארת בתוקף עד להחלטה סופית בה, בתנאי כי האדם שהגיש אותה – מתקיימות לגביו וממשיכות להתקיים לגביו סגולות הכשירו המפורטות בתקנון זה.

6. אם בוטלה מועמדותו, בין על ידו, בין על ידי האגודה, חייב המועמד תוך שבועיים מביטול מועמדותו, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בינו לבין האגודה, לפנות כל מקרקעין, לרבות צריף, אוהל וכל מיתקן אחר המשמש למגורים א ו למטרה אחרת, או אם אינו מחובר לקרקע, המוחזק על ידו או על ידי התלויים בו, ולעזוב תחום הישוב עם כל התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת כלשהי, בכסף או בעין וללא כל תביעה או טענה אחרת, ועד לעזיבתו כאמור את תחום הישוב – יחולו עליו ועל התלויים בו הוראות סעיף 5 ט'.

7. א. עם תום תקופת המועמדות יוחלט בהצבעה חשאית בקלפי שתנוהל ע"י ועדת בחירות אם לקבל את המועמד כחבר אגודה או לא. המועמד יתקבל כחבר אם יצביע בעדו רוב רגיל מכלל חברי האגודה או שני שליש       מהמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שמספר חברי האגודה באותה אסיפה לא יפחת מ- 51.
ב. באם מי שאושרה מועמדותו ע"י ועדת קליטה לא אושר ע"י האסיפה הכללית כנ"ל, יחולו לגבו ההוראות הבאות: באם המשפחה מתגורר ביחידת מגורים שרכשה או בנתה כדין לאחר אישור מועמדותה תהא רשאית להמשיך להתגורר בישוב במעמד של "תושב" ובלבד שתקבל אליה את כל החובות המוטלים על חברי האגודה באם המשפחה מתגוררת ביחידת מגורים בשכירות, תעזוב את הישוב בתום תקופת השכירות אולם לא יותר מ- 12 חודש מתאריך ההצבעה באסיפה הכללית כנ"ל.

8. דין חתימתו של אדם על הבקשה לרישום האגודה – כדין חתימה על בקשה האמורה בפסקה 5א' לסעיף זה וכדין חתמה על כל התחייבות הנובעת מתקנון זה ומחברות האגודה.

9. החתום על הבקשה לרישום האגודה הוא חבר האגודה מיום רישומה וזאת על כלל הוראה אחרת של תקנון זה בדבר קבלת חברים – אלא אם חברותו באגודה פקעה בנסיבות שצוינו בתקנון זה ובהתאם להוראות תקנון זה.

פקיעת חברות

11. חברות באגודה פוקעת:

 1. במות החבר.
 2.  בפרישת החבר מן האגודה או בהוצאתו ממנה על פי ההליכים הקבועים בפרק זה להלן.
 3.  בעקרו את מושבו הקבוע מהישוב ללא אישור האגודה  ובתנאי שועד ההנהלה מאשר את הפרישה ומחליט למחוק את החבר מפנקס החברים.

פרישת חבר

12. א. חבר רשאי לפרוש מן האגודה על ידי מתן הודעה בכתב לועד לפחות   ששה חודשים לפני מועד הפרישה שנקבע על ידו. עד למועד הפרישה לא יחול כל שינוי במעמד החברות של חבר כאמור לכל דבר ועניין.
ב. לפי בקשת חבר כאמור בפסקה א' לעיל ובהתחשב בנסיבות העניין,         רשאי הועד להסכים כי החברות תפקע לפני מועד הפרישה האמור             משנתן הועד הסכמתו כאמור, תפקע החברות ביום שהוסכם עליו בין הועד לבין החבר האמור.
ג. למרות האמור בפסקאות א' ו-ב' לעיל, יכול הועד להחליט כי החברות לא    תפקע כאמור שם, כל עוד חייב החבר כספים לאגודה, או ערב לחוב של     האגודה שטרם סולק, או משתמש באחד השירותים של האגודה.
ד. החליט הועד כאמור בפסקה ג' לעיל, יודיע זאת לחבר תוך חודש  ימים   מיום שהחבר הגיש לועד את ההודעה האמור בפסקה א' לעי ואם עשתה כן,  לא תפקע החברות עד אם ביטל הועד את החלטתו.
ה. חבר האגודה – רואים אותו כמי שמודיע לאגודה בכתב על רצונו לצאת    מהאגודה והוראות סעיף זה יוחל עליו – אם הוא חדל לגור דרך קבע ובפועל בישוב ועברו מאז שנה ויותר וכן כי העובדה שחבר חדל לגור דרך קבע ובפועל בישוב ידועה לועד ההנהלה ונרשמה בפרטיכל ישיבת ועד ההנהלה.

עילות להוצאת חבר

13. לא יוצא חבר מן האגודה אלא בהליכים שבסעיפים 14-22 להלן ורק מחמת אחת העילות הבאות:

 • אם אבדו לחבר סגולות הכשירות שלו לפי סעיף 4 לתקנון כולן או מקצתן.
 •  החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה משם מעשה זדון נגד האגודה או  נגד ענינה.
 •  החבר מסרב לשאת בעול הביטחון בישוב.
 •  החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו או אינו ממלא אחר התחייבויותיו כלפיה, או אינו נשמע להחלטות והראות רשויות האגודה, או מפר הוראות תקנון זה.
 •  החבר נוהג שלא ביושר כלפי האגודה או גורם לה רעה או פגוע בעניינה או בענייני חבריה או באורח החיים הסביר והמקובל של האגודה וחבריה.
 • החבר לא אושר על ידי ועדת הקבלה.

הליכי הוצאה

14. חברותו של חבר באגודה פוקעת מרצונה של האגודה:

 • אם קיימת לגביו עילה להוצאתו מהאגודה והעילה היא מהמפורטות בסעיף 13 של תקנון זה: וכן,
 •  אם קוימה אסיפה כללית, אשר בסדר יומה כלולה הצעה להוציא את החבר הנ"ל מהאגודה: וכן
 •  אם הצביעו באסיפה הכללית הנ"ל בעד הוצאת החבר הנ"ל מהאגודה שני שלישים מהמצביעים באסיפה זו והצבעה זו הייתה חשאית או הצביעו בעד ההוצאה הנ"ל שני שלישים מהמצביעים בקלפי, בהתאם לתקנות, הצבעה זו נערכה תוך 21 יום מיום האסיפה הנ"ל והשתתפו בהצבעה זו רוב חברי האגודה.

15. קיימת אחת העילות להוצאת חבר מהאגודה, כמפורט בתקנה 13 לעיל וועד ההנהלה קבע בישיבתו את עובדת קיומה של עילה זו והדבר נרשם בפרטיכל ישיבה זו וכן החליט הועד לפעול לשם הוצאתו  של חבר זה מהאגודה – יודיע לו הועד, בכתב, על העילה הנ"ל ועל ההחלטה הזו ויעשה זאת לא יאוחר מ- 60 יום לפני יום האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאת החבר הנ"ל מהאגודה.

16. אם חבר האגודה, אשר אותו הוצע להוציא מהאגודה, יודיע תוך 15 יום מיום מסירת ההודעה, המפורטת בסעיף דלעיל, על אי הסכמתו לנאמר בהודעה זו, יובאו חילוקי הדעות בין האגודה לבין החבר הנ"ל בפני ועדה, שתורכב מנציג ועד ההנהלה, נציג החבר הנ"ל ואדם שלישי אשר עליו יוסכם על ידי שני חברי הועדה הראשונים הנ"ל (להלן – הועדה).

17. בהעדר הסכמה בין חברי הועדה המוזכרים בסעיף דלעיל – ימונה האדם השלישי, המוזכר בסעיף דלעיל, על ידי התנועה.

18. אם חבר הועדה, לא יופיע לישיבת ועד זו, מכל סיבה שהיא, והוא הוזמן לישיבה זו בהודעה מוקדמת של שלושה ימים – תדון הועדה בחילוקי הדעות האמורים בסעיף 17 לעיל ברכב של שני חברים ודין החלטת הועדה בהרכב זה יהיה כדין החלטת הועדה בהרכב מלא.

19. הועדה, תסיים את פעולותיה ותמסור את מסקנותיה לועד ההנהלה תוך חודש ימים מיום שהורכבה ומסקנות אלו יובאו לידיעת האסיפה הכללית שתיקרא בהתאם לסעיף 14 (ב) הנ"ל ועל ידי ועד ההנהלה: אסיפה זו תדון בדבר ההצעה להוציא חבר מהאגודה ותחליט על הצעה זו, אולם אם לפי המסקנות הנ"ל אין מקום להצעה הנ"ל – תורד ההצעה מסר היום ותבוטל.

20.א. פקעה חברותו של אדם באגודה מכל סיבה שהיא – חייב הוא לא יאוחר מתשעים יום ומתאריך הפקיעה לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידו או על ידי בני משפחתו התלויים בו, לרבות כל מתקן המשמש למגורים, כשהם במצב תקין ופנויים מכל אדם ומכל מיטלטלין שהם בבעלותו או בבעלות בני משפחתו הנ"ל: וכן חייב הוא למסור לאגודה כל נכס שהינו בעלות האגודה ואשר נתקבל על ידי אותו אדם מהאגודה או באמצעותו.
ב. רצה חבר האגודה להעביר מקרקעין, אגב פקיעת חברותו באגודה, לאדם אחר, להלן "החבר החדש", בתנאי שנתקיימו לגביו סגולות הכשירות לחברות באגודה המפורטות בתקנון זה וכן לאחר שיעבור את כל ההליכים הקבועים בהוראות תקנון זה בדבר קבלת חברים.

21. אדם שחברותו באגודה פקעה, בין שיצא מהאגודה ובין שהוצא ממנה, זכאי לדמי עזיבה בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות בהתאם להחלטות רשויות האגודה, בתנאי כי החלטות אלו תהיינה תואמות את ההוראות הנ"ל.

22. פקיעת חברות והליכי הוצאת חבר האגודה מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית כספים והחובות המגיעים לה בגינו.

פרק ג': רשויות האגודה

האסיפה כללית

23. האסיפה הכללית היא הרשות העליונה באגודה.

24. האגודה תכנס אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר תום שנת הכספים שלה.

25. א. ועד ההנהלה רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין. וחייב הוא לעשות כך תוך 30 יום מיום הדרישה על פי דרישתם של לפחות רבע אחד מכלל מספר החברים או 50 חבר, הכל לפי הנמוך ביותר, או של ועדת הביקורת או של הרשם או של ברית הפקוח.
ב. כל הדורש לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין יציין בדרישתו את העניינים שברצונו להעמידם לדיון באסיפה.

26.א. אסיפה הכללית השנתית תדון בכל העניינים שחייבת היא לדון בהם בהתאם להוראות החוק, התקנות ותקנון זה וגם בכל עניין אחר הכלול בסדר יומה.
ב. האסיפה הכללית לא תחליט בשום עניין שאינו נכלל בסדר היום שלה.
ג. סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול –

 1. דין וחשבון של המינהל על פעולות האגודה, על מצב עסקיה, על המאזן וחשבון ריווח והפסד.
 2.  דין וחשבון של ועדת הביקורת.
 3. הערות הרשם ורואה חשבון אם הובאו בפני האסיפה.
 4.  אישור המאזן וחשבון הריווח והפסד.
 5. אישור התקציב השנתי וקביעת המסים השנתיים שעל החברים לשלם לאגודה.
 6. אופן השימוש בריווח ובמקרה של גירעון – הדרך שבה יכוסה הגירעון, הכל במסגרת הוראות החוק והתקנות.
 7.  קביעת מקסימום ההלוואות שהמנהלה רשאית לקבל.
 8. בחירת רשויות האגודה.

27. א. על האגודה לפרסם את המודעות המזמינות לאסיפה הכללית במשרדה או במקום שהאגודה נוהגת לפרסם את מודעותיה, האגודה יכולה להזמין את חבריה לאסיפה כללית גם במכתבים אישיים או על ידי חוזר.
ב. החבר יוזמן לאסיפה לא פחות מארבע ימים לפני היום בו נקבעה האסיפה.
ג. במודעות, במכתבים ובחוזר לפי סעיף קטן (א) יפורט סדר היום של האסיפה.

28. האסיפה הכללית תהיה חוקית אם בעת פתיחתה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה יהיו נוכחים בה מחצית ממספר חברי האגודה ובאם על סדר יומה סעיף הדן על שינוי תקנון יהיה מספר הנוכחים הדרוש בהתאם להוראות החוק. משנקבע המניין החוקי על ידי היושב ראש, תקיים האסיפה דיונים וקבל החלטות בעניינים העומדים על סדר היום.

29. אם בפתיחת האסיפה על ידי היו"ר לא יהיו נוכחים בה חברים במספר הדרוש לפי סעיף 28 של תקנון זה, תידחה האסיפה למועד אחר שנקבע על ידי הועד ואשר יהיה חצי שעה מאוחר יותר מהמועד שנקבע לקיומה של האסיפה הכללית הראשונה אולם לא יאוחר משלושים יום מאותו המועד.      אם יהיה על סדר יומה של האסיפה כללית שנוי בתקנון והשנוי המוצע לא קיבל את אישורו המוקדם של הרשם כנקבע בחוק, לא תקרא האסיפה הכללית הנדחית לפי עשרה ימים מהמועד שנקבע ולא יאוחר משלושים יום. האסיפה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

30. השתתפות באסיפה כללית של האגודה תהיה אישית, חבר הנמצא בחו"ל יהיה מיוצג על ידי נציגו שהוסמך לכך בהודעה בכתב לאגודה לפני קיום האסיפה, הנציג רשאי רק להשתתף בהצבעות ולא להבחר ויש להודיע לאגודה בכתב את שם הנציג, לפני קיום האסיפה. תאגיד חייב להודיע את שם נציגו לאגודה בכתב, לפני קיום האסיפה הכללית.

31. אם לא נקבע אחרת תעשה ההצבעה באסיפה הכללית על ידי הרמת יד. אם 10% מהחברים הנוכחים באסיפה הכללית ידרשו זאת או שההצבעה תהיה על קבלת ו/או הוצאת חבר תהיה ההצבעה חשאית.

32. בהצבעה באסיפה כללית באגודה יהיה לכל חבר קול אחד בלבד.

33. החלטה באסיפה כללית של האגודה תתקבל ברוב קולות המצביעים או ברוב קולות מיוחד כפי שנקבע בחוק או בתקנון ה.

34. יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית יבחרו על ידה.

35. במקרה שבהצבעה באסיפה כללית הדעות נחלקות במידה ווה תהיה ליו"ר דעה מכרעת.

36. כל החלטה שנתקבלה באסיפה כללית תחייב את כל חברי האגודה, בין אם נוכחו באסיפה הכללית, בין אם נעדרו ממנה, בין אם השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה, בין אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו מהצבעה.

37. האגודה חייבת לנהל פרטיכל של כל אסיפה כללית ובו יכללו סדר היום וכל ההחלטות שתתקבלנה. הפרטיכל יכלול גם רשימת החברים שנוכחו באסיפה. פרטיכל של האסיפה הכללית ייחתם על ידי יושב ראש ומזכיר האסיפה ויהי ראיה לכאורה לנעשה באסיפה הכללית, ניהולה וקבלת החלטותיה.

ועד ההנהלה

38.א. אסיפה הכללית השנתית תבחר את ועד ההנהלה מבין חברי האגודה.   הבחירות לועד ההנהלה תערכנה באמצעות קלפי חשאית.
ב. לועד ההנהלה יהיו כל הסמכויות אשר לאגודה. במידה שאין בחוק, בתקנות או בתקנון זה הוראה אחרת. הועד ייצג את האגודה בכל עניין ויקבע את עמדת המנהלה.
ג. לועד ההנהלה יהיו כל הסמכויות אשר לאגודה. במידה שאין בחוק, בתקנות או בתקנון זה הוראה אחרת. הועד ייצג את האגודה בכל עניין ויקבע את עמדת המנהלה.
ד. ועד ההנהלה יורכב מ- 5 חברים. אחת לשנה יבחרו 3 חברי ועד חדשים מתוכם שניים שקיבלו את מירב הקולות, יכהנו שנתיים והשלישי במניין הקולות יכהן שנה אחת. במידה ו- 2 חברים או יותר קיבלו מס' זהה של קולות יבחרו השניים הממשיכים בהגרלה שתבוצע ע"י ועדת ביקורת.

39. ועד ההנהלה יורכב לפחות משלושה חברים. מתוך ועד האגודה אשר באפריל 97 מלאה שנה לכהונתו, יסיימו את תפקידם 3 חברים, במקומם יבחרו 3 חברי ועד חדשים. 2 חברי הועד הנותרים ימשיכו בתפקידם עד      לבחירות שתערכנה באפריל/מאי 98.

40. פסול להיבחר לועד ההנהלה או לכהן בו:-

 • מי שטרם מלאו לו 21 שנה.
 • חבר בועדת הביקורת של האגודה.
 • מי שפסול על ידי הוראות החוק.
 • חבר השוהה בחול.

41. האגודה חייבת להודיע בכתב לרשם באמצעות ברית הפקוח, תוך חמישה עשר יום על בחירת הועד.

42. אם במשך תקופת כהונתה יתפנה מקום בועד ההנהלה ימלא מקום זה אותו המועמד שבבחירות האחרונות קיבל רוב קולות אחרי החברים שנבחרו. אם אין מועמד כנ"ל בנמצא – תקרא אסיפה כללית לשם בחירת החבר.      חברי ועד שנבחרו או שנתמנו בהתאם לסעיף זה ישמשו במשרתם עד אסיפה הכללית הבאה, עד אשר יבחר או ימתנה החבר או החברים החדשים, תהיינה החלטות הועד בנות תוקף. על כל שינוי בהרכב הועדה תודיע האגודה בכתב לרשם באמצעות ברית הפקוח.

43. הועד יתאסף לעת הצורך ובכל אופן לא פחות מפעם בכל 20 יום.

44. חברי הועד יבחרו מתוכם יושב ראש, ויקבעו זמנים קבועים וקצובים לישיבות רגילות של הועד.

45. יושב ראש הועד יקרא את הועד לישיבה מיוחדת כדי לדון בעניינים דחופים ובכל פעם שתתקבל דרישה לכך מאת שני חברי הועד או מאת ועדת הביקורת.

46. ישיבת הועד תהיה חוקית אם יהיו נוכחים בפתיחת הישיבה על ידי היו"ר למעלה ממחצית מחבריו. החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות המצביעים.

47. לכל חברי ועד תהיה דעה אחת. אם דעות החברים יתחלקו במידה שווה, תהיה ליושב ראש דעה מכרעת.

48. על חבר הועד לפעול לטובת האגודה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה בהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית בדרך שמנהל נאמן היה פועל באותן נסיבות, להוציא לפועל את עסקיה, להקל על בקורת חשבונות ולהגיש את המסמכים הנאותים לכך לברית הפקוח.

49. כל הנושאים והחלטות שידונו או יתקבלו בישיבות הועד ירשמו בספר פרטיכלים. הפרטיכל יכלול את שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה. את ההצעות, את ההחלטות ואת התוצאות של ההצבעה ויחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש לאחר שיקרא באזני הנוכחים ויאושר.

50. הועד חייב לנהל ספר ערבויות ולרשום בו את הערבויות שניתנו על ידו ובתנאים בהם ניתנו.

51. הועד יכול לתת סמכות לאחד או ליותר מחבריו ו/או פקידיו לחתום יחד על תעודות בשם האגודה, חתימה של שני בעלי זכות החתימה לפחות תחייבנה את האגודה בתנאי שאחת החתימות לפחות תהיה תמיד של חבר הועד. אישור רואה החשבון בדבר זכות החתימה יהווה הוכחה מכרעת בקשר לזכאים לחתום בשם האגודה.

52. הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות שונות וכן לצרף אליהן חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי הועד. חבר הועד יכהן כיו"ר בכל אחת מהועדות האלה אשר תהיינה אחראיות בפעולתיהן בפני הועד המלצות ועדות אלה יובאו לדיון ולאישור הועד.

פקידים

53. לועד תהיה הסמכות למנות ולפטר את הפקידים אשר ידרשו לשם הנהלת עסקי האגודה ולקבוע את תנאי עבודתם.

ועדת ביקורת

54. האסיפה הכללית רשאית לבחור בועדת בקורת ותורכב לפחות משלושה חברים. אם במשך תקופת כהונתה יתפנה מקום בועדת  הביקורת יחול סעיף 42 בשינויים המתאימים, על צורת מנוי או בחירת חברים לועדת הביקורת.

55. ועדת הביקורת תבחן ותבקר:-

 • את כל פעולותיו של הועד ופקידי האגודה אם נהגו בחסכון, ביעילות, בטוהר במידות ובהתאם לחוק, לתקנות ולתקנון זה.
 • את המזומנים בקופה.
 • את המלאי במחסנים.

56. ליום גמר שנת הכספים תאשר ועדת הביקורת את המלאי במחסנים.

57. ועדת הביקורת תמציא דין וחשבון לאסיפה השנתית הכללית ולאסיפה כללית מיוחדת שתיקרא לפי דרישתה, בהתאם לסעיף 25 א' לעיל.

58. פסולים לחברות בועדת הביקורת:-

 • חברי ועד ההנהלה.
 • בן זוג, ילד או בן זוגו, אח, הורה, הורה של בן זוגו של חברי ועד ההנהלה.
 • אלה הפסולים להיבחר לועד ההנהלה לכהן בו.
 • בעל זכות חתימה בשם האגודה.

פרק ד': הון האגודה, חשבונות ושימוש בריווחים

השתתפות בהון האגודה

59. הון האגודה מורכב מהשתתפות החברים בהון.

60. א. כל חבר באגודה ישתתף בהון האגודה בסכום שהאסיפה הכללית תחליט עליו מפעם בפעם. לא קבעה האסיפה הכללית סכום – תהיה השתתפות בסך 500 ₪.
ב. האסיפה הכללית רשאית לדרוש מהחברים השתתפות נוספת בקרנות שונות אשר מידתן ומטרתן תקבענה על ידי האסיפה הכללית
ג. השתתפות החברים תשולם בשעורים ובתנאים כפי שתחליט האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית להעביר סמכות זו לועד.

פדיון זכויות

61. פקעה חברותו של אדם באגודה, שלא עקב מותו, תפדה האגודה את השתתפותו של החבר בהון האגודה וחלקו בקרנות מוחזרות בכפיפות לאמור בסעיף 64 להלן בהתאם לחוק. את הפדיון הנ"ל תשלם האגודה לחבר תוך שתי שנים מיום הפסקת חברותו של החבר.

62. פקעה חברותו של אדם באגודה עקב מותו ולא נכנס במקומו חליף כחבר באגודה, תזכה האגודה את חשבון השתתפותו של החבר בהון של החבר החדש במקום לפדות את זכויותיו של החבר שנפטר בהון האגודה ובקרנות מוחזרות.

64. האגודה רשאית לנכות מפדיון זכויות החבר סכומים אלה: –

 • סכום המגיע לאגודה מהחבר בין שהגיע מועד הפירעון ובין שטרם הגיע.
 • סכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו, שמועד פירעונו חלף ולא נפרע.
 • שיעור יחסי לפיחות ערך הון האגודה מחמת הפסים ליום שפקעה החברות, ובלבד שהפיחות הוא עד כדי כך שאילו פורקה האגודה לא היו מחזירים לכל אחד המחברים את מלוא הסכום ששולם על ידם על חשבון השתתפות בהון האגודה.

אחריות החברים

65. א. חבר שנתקבל באגודה יהא חייב בגבולות אחריותו לפי תקנון זה גם לחובות שהאגודה קיבלה על עצמה קודם להתקבלותו כחבר בה.
ב. מי שחדל להיות חבר ימשיך להיות אחראי בגבול האחריות הקבועה מתקנון זה להפסדים של האגודה שנגרמו בעת היותו חבר בה ורשאי הועד לחייבו בתשלום חלקו בהפסדים אלו תוך שנתיים מיום שהפסקת חברותו קיבלה תוקף.

66.א. חבר אגודה או עזבונו  אחראים בפירוק האגודה לחובותיה, נוסף להשתתפותו של החבר בהון האגודה בשיעור פי שניים מסכום השתתפותו הנ"ל.

דמי כניסה

67. כל חבר ישלם בכניסתו לאגודה דמי כניסה בשיעור שנקבע מפעם בפעם על ידי הועד באישור התנועה.

68. כל חבר ישלם לאגודה מיסים והיטלים שיהיו דרושים לאגודה לשם עסקיה.

69. הועד יקבע את גובה המסים וההיטלים, והוא רשאי להטילם בשעורים שונים על החברים תוך התחשבות בהשתייכותם לענף מסוים ומידת ההוצאות שגרמו לאגודה לדחיקתו וניהולו של אותו ענף.

70. כל סכום שהחבר חייב לאגודה בין כהלוואה, בין כאשראי ובין על חשבון המסים, שירותים או תשלומים אחרים ובין באופן אחר, רשאי ועד ההנהלה להוסיף לו ריבית, עמלה וריבית פיגורים שייקבע על ידו.

71. רשאי הועד לחייב את החברים בהפרשי הצמדה בכל אחד מהמקרים ולפי אחד התנאים הבאים:

 • א. אם האגודה קיבלה הלוואה צמודה למדד היוקר או לדולר או כל גורם אחר, תהיה היא רשאית לחייב כל חבר בהפרשים שיווצרו מהצמדה כזו בשיעור חלקו של החבר באותה הלוואה. אם לא נקבע חלקו, חלק יחסי לגבי כל חבר שנהנה מהלוואה במישרין או בעקיפים. תנאי      הצמדה אלו יהיו בהתאם לתנאים שהאגודה קיבלה על עצמה.
 • ב. אם קיבלה האגודה עבור החבר הלוואה צמודה –  יהיה החבר חייב בהפרשי הצמדה לפי אותם התנאים שקיבלה על עצמה.

72. כל סכום שהחבר חייב לאגודה לפי סעיף 70-71 רשאי הועד לדרוש את פירעונו עפ"י הודעה מראש ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם בביתו.

שנת הכספים

73. שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 חודשים המתחילה ביום 1 באפריל בכל שנה והמסתיימת ביום 31 במרץ בשנה שלאחריה.

74. האגודה תנהל ספרי חשבונות בצורה תקינה ויעליה, באופן שישקף מצבה הכלכלי, הכספי והמשקי של האגודה ובהתאם להוראות החוק, הרשם וברית הפקוח.

75. ועד ההנהלה של האגודה יהיה אחראי לניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.

76. המאזן השנתי, החשבונות והמסמכים אשר אותם יש לצרף למאזן זה וחשבון העודף והגירעון ימסרו על ידי האגודה לביקורת, מיד עם סיום הכנתם ותוך 4 חודשים מתום שנת הכספים של האגודה, לרואה החשבון.

בקורת חשבונות

77. המאזן השנתי, חשבון העודף והגירעון, חשבונות האגודה, מסמכיה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה החשבון שימונה באסיפה השנתית של האגודה בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ולתקנות האגודות השיתופיות.

78. חברי ההנהלה ועובדיה יסייעו לברית הפקוח ולעובדיה בביצוע הבוקרת הנ"ל בדרך היעילה ביותר וימסרו להם את כל הדעות, ההסברים והמסמכים הדרושים לכך.

חשבונות חברים

79. חבר שקיבל מהאגודה העתק חשבון יהיה רשאי לערער עליו בכתב תוך שני חודשים מיום שקיבלו. לא ערער החבר על החשבון שהומצא לו, יחשב הדבר כהודאה מציידו בנכונות החשבון, אלא אם ימציא תיקון לחשבון המאושר על ידי ברית הפקוח.

80. בכל ברור, משא ומתן ודיון שהוא בין החבר לבין האגודה ישמשו ספרי הנהלת החשבונות של האגודה כהוכחה לגבי כל הנאמר בהם והעתק החשבון האחרון של החבר בחתימת יד פקיד האגודה ובחותמת האגודה, יתקבל כראיה.

קרן שמורה וחלוקת ריווחים

81. האגודה רשאית להפריש לקרן שמורה מרווחיה השנתיים. כספי הקרן השמורה אסורים לחלוקה בין החברים.

82. רווחי האגודה לעניין סעיף זה הם הרווחים לפני שהופרשו מהם סכומים כלשהם למטרות האמורות בסעיף 83.

83. לא תשתמש אגודה ברווחים אלא להפרשה לקרן השמורה או על פי החלטת האסיפה הכללית למטרות אלה או למקצתן:-

 • מתן הטבות לחברים, המבוססים על מידת השימוש בשירתי האגודה והיקף המחזור הכספי שלהם באגודה.
 • חלוקת דיבידנד לחברים.
 • חינוך לעקרונות התנועה.

תשלומים לכיסוי גירעון

84. באם יתברר בעת עריכת המאזן השנתי או בכל מועד אחר שהוא, כי הועד לא חייב את החברים כדי הצורך הדרוש עבור שירותים או חומרים שסיפק לחברים, רשאי הועד באישור ברית הפקוח לחייב אותם החברים שנהנו מהשירותים או מהחומרים שסופקו בגירעון שנוצר ולחלקו ביניהם עד כמה שאפשר בהתאם לחלקו של כל אחד בשירותים או בחומרים הנ"ל.

85. האגודה רשאית להחליט על אופן כסוי הפסדים שנגרמים לה ובכלל זה להטיל על החברים השתתפות בכסוי הפסדים אלה. את פרטי ההצעה לכסוי ההפסדים יעבד הועד ויקבל אישורה של ברית הפקוח כל כך. ההצעה תובע בפני האסיפה הכללית אשר תחליט עליה בתנאי, שכל הצעה על כסוי       הפסדים תיכלל מראש כסעיף בסדר יומה של האסיפה הכללית וההזמנות להשתתפות באסיפה כללית זו תשלחנה לפחות עשרה ימים לפני התכנס האסיפה הכללית.

פרק ה': פעולות הנוגעות לעסקי האגודה

מתן הלוואות לחברים

86. המטרות שלשמן יהיה הועד רשאי לתת הלוואות לחברי האגודה הן: –

 • מפרעה על חשבון שיווק תוצרת של החבר באמצעות האגודה.
 • קנית אינוונטר וציוד.
 • למטרות אחרות ההולמות את מטרות האגודה.

87. חבר המבקש הלוואה, יודיע לועד את המטרה שלשמה דרושה לו ההלוואה, הבקשה תכלול התחייבות החבר שלא ישתמש כהלוואה אל למטרה שלשמה ניתנה ההלוואה.

88. דרש הועד כאמור בסעיף 87 לעיל, יהא רשאי הועד לדרוש את פירעון הלוואה.

89. דרש הועד כאמור בסעיף 88 לעיל, יהא החבר חייב בהחזרת ההלוואה מיד וזאת למרות התנאים שלפיהם ניתנה ההלוואה.

90. הועד חייב לקבל ערבויות ובטחונות נאותים מהחבר המקבל את ההלוואה והלה מחויב במתן ערבויות ובטחונות אלה כדרישת הועד.

91.פקעה חברות החבר באגודה, מחויב הוא בפירעונה המיידי למרות התנאים בהם ניתנה.

ערבויות

92. הועד רשאי לתת ערבויות.

93. חבר המקבל ערבות האגודה יחולו עליו ההוראות הכלולות בסעיפים 87-91 בשינויים המחויבים עפ"י העניין.

פעולות משותפות אחרות

94. האסיפה הכללית יכולה להחליט כי פעולות ו/או מפעל מסוים של אגודה ינוהל כיחידה עצמאית (להלן המפעל) משהחליטה כך – יחולו לגביו ההוראות הבאות: –

 • כל חבר באגודה שהביע את רצונו להשתתף באותו מפעל ומילא אחר התנאים המוקדמים שנקבעו על ידי הועד, יחשב כחבר המפעל.
 • חברי המפעל יבחרו מביניהם ועדה אשר תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בכל העניינים הפנימיים המקצועיים הנוגעים למפעל (לבלן – ועדת המפעל).
 • ניהול העניינים המקצועיים הפנימיים של המפעל, למען אותם עניינים הדרושים הסכמת האגודה, יהיה בסמכות הבלעדית של חברי המפעל וועדת המפעל.
 • בעניינים הדורשים א הסכמת האגודה ידון ועד ההנהלה בשיתוף עם ועד המפעל.
 • כל ההשקעות בקשר עם הקמת המפעל והחזקתו שיעשו על ידי חברי המפעל, והאגודה תשמש כנאמנה בלבד להחזקת ההשקעות האלה.
 • חברי המפעל בלבד ייהנו מריווחים, הטבות, הנחות וזכויות אחרות הנובעים מניהול המפעל.
 • חברי המפעל בלבד יישאו בהפסדים שיגרמו עקב הקמת המפעל והחזקתו.
 • במידה והאגודה תידרש לתת הלוואות, ערבויות או בטחונות (להלן אשראי) למפעל יהיו חברי המפעל ערבים אישית לאשראי זה והאגודה תהיה גם רשאית לדרוש נוסף לכך שעבודים מתאימים וערבויות שונות מהמפעל עצמו.
 • במידה והאגודה תשקיע במפעל שהוקם כנ"ל סכומים ניכרים יהיו זכויותיה  כדלקמן:-
 1. למנות 26% מחברי הנהלת המפעל ו/או שני נציגים הכל לפי הגבוה יותר.
 2. במידה והמפעל יוקם כתאגיד נפרד יהיו בידי האגודה מניות ההכרעה בתאגיד זה.
 3. בלי הסכמת האגודה לא יכול המפעל להחליט על חלוקת ריווחים או גירעונות ובלי הסכמתה לא ימונה מנהל המפעל אם ירשם המפעל כתאגיד ותקנינה סמכויות אלה לאגודה מכוח החזקתה במניות ההכרעה.
 4. סכומים ניכרים בפסקה זו משמעותם לפחות 26% מההון העצמי הדרוש להקמת המפעל.
 • 1) במידה והמפעל יוקם על שטח קרקע ובמבנים כאמור בתקנה 95 להלן המהווים חלק מאזור פעולות האגודה יחשב המפעל כחוכר משנה של האגודה. הנהלת האגודה רשאית לחייב את המפעל בדמי חכירה מתאימים וכן לחייבם בכל המיסים וההיטלים החלים על השטח.
  2) הוראות פסקאות ג' ו- ד' לתקנה 96 להלן יחולו על חכירת המשנה ועל דמי החכירה לפי סעיף קטן זה בשינויים הדרושים לפי העניין.
 • לפי בקשת המפעל ואם תהיה אפשרות לכך תיתן האגודה למפעל את כל ו/או חלק מהשירותים הדרושים לו כגון:- הנהלת חשבונות ותחייב את המפעל ככסוי הוצאותיה עבור שירותים אלה.
 • תוצרת המפעל תשווק לפי החלטת ועד ההנהלה.
 • חילוקי דעות בין הנהלת האגודה לבין המפעל ובין מפעל אחד למשנהו, בכל הנוגע לאמור בפרק ה, יוכרעו על ידי בורר יחיד שימתנה לפי סעיף 107 וישמע את הצדדים, הכרעתו של הבורר תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.
 • אין בהוראות פרק זה לפטור חבר מחברי המפעל מכל החובות וההתחייבויות החלות עליו כחבר האגודה.
 • כל החובות והזכויות שחלות על חברי הנהלת האגודה יחולו בשינויים המיוחסים על פי העניין על חברי ועדת המפעל.
 • לאגודה יהיה דין קדימה לגביית כל חוב המגיע לה מחבר מהמפעל מתוך הכספים שיגיעו לחבר מהמפעל.
 • לא יעסיק המפעל עובדים שאינם עונים על הכישורים המפורטים בסעיף 4 פסקאות ב' ו- ג' ללא אישור מראש ובכתב של התנועה.

רכוש האגודה

95. א. האגודה תהיה חוכרת ראשית של המקרקעין ותוכל להעניק חכירת משנה למתיישבים –  חבריה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
ב. האגודה תהיה הבעלים של מבני הציבור, הרכוש הציבורי ומוסדות צרכנים אחרים וכן של כל המבנים הדרושים למילוי תפקידיה.
ג. האגודה תהיה הבעלים של מבני התעשייה ויתר המבנים המשקיים שיוקמו בישוב.
ד. העברת זכות החכירה המשנית במבנה מתפנה, כולל בית מגורים, תהיה אך ורק לחבר או למועמד שאושר על ידי האגודה.

זכות חברים בקשר להקמת מפעלים

96. א. כל חבר ו/או קבוצת חברים ו/או האגודה עם קבוצת חברים ו/או שותפות שלכל הנ"ל עם גורמים מבחוץ רשאי בכפוף להחלטות הועד להקים, לפתח ולנהל עסק, בית מלאכה או מפעל אחר, במימונו העצמי וכנהוג לגבי מפעלים כולל באזורי פתוח מעודפים בתנאי שבכל מקרה השליטה במפעל תהיה בידי האגודה ו/או חברים באגודה. במידה וחבר כזה עוזב את האגודה, עליו להעביר את חלקו במפעל לאגודה או לחבריה, לפי הוראותיה.
ב. במסגרת עידוד הפעילות היצרנית בישוב ובכפיפות להחלטות הועד, תעמיד האגודה, בתנאי שכירות, לרשות חבר או לרשות תאגיד שמרבית חבריו והשליטה בו היא בידי חברים באגודה, מבנים ו/או ביתנים לתעשייה ו/או מלאכה ו/או למסחר.
ג. האגודה תפקח על השימוש במבנים ו/או בביתנים המושכרים ותמנע שימוש בהם שיחרוג ממטרות השכירות כפי שיגודרו בהסכם השכירות וכל שימוש אחר העלול לפגוע באופי הישוב ובאיכות החיים בו.
ד. דמי השכירות יחושבו באופן שיכסה לאגודה לפחות את ההחזקה השוטפת ואת החזרי ההון וריבית עבור המימון שקיבלה האגודה או תקבל לשם הקמת המבנים.

97.א. אסור לחבר להקים ו/או לפתוח, ו/או לנהל עסק, בית מלאכה או מפעל אחר המתחרה במפעלים דומים של האגודה ללא אישור מראש ובכתב של הועד.
ב. חבר הטוען כי הוא עלול להיפגע מאישור הועד יהיה רשאי לערער על החלטת הועד בפני  האסיפה הכללית.
ג. ערעור החבר על החלטת הועד לא יכנס האישור לתקפו עד שתחליט האסיפה הכללית בעניין זה.

98. בכפיפות להחלטות הועד רשאית האגודה לעזור לחברים בניהול במפעליהם, בהנהלת החשבונות, בשיווק ובמימון.

99. ההוראות בדבר העסקת עובדים כפי שנקבע בסעיף 94 לעיל יחל על מפעלי החברים לפי סעיף 96 לעיל.

אספקת שירותים ואורח חיים

100. א. האגודה מוסמכת לספק שירותים שונים כגון מים, חשמל, ביוב, שירותים מוניצפליים מקובלים אחרים לחבריה ולמשקיהם, למפעליהם ולצורכי ביתם. כל חבר חייב לקבל צרכיו במים, בחשמל וביוב אך ורק מהאגודה.       ב. האגודה רשאית לקבוע את סדר החיים בישוב באופן בלעדי.
ג . האגודה רשאית לקבוע ולפרסם הוראות בדבר שיכון, בניה, החזקה, ניהול וניקיון של מבנים חצרות. הוראות אלו תחייבנה את כל חברי האגודה.
ד. האגודה ו/או חבריה לא יעסיקו עובדים שאינם עונים על הכישורים המפורטים בסעיף 4 פסקה ג' ללא אישור מראש ובכתב של התנועה.

החזקת מקרקעין והעברתם

101. א. חבר האגודה לא יקבל להחזקה ולא יחזיק בתחום הישוב במקרקעין ללא אישור האגודה וללא הסכמתה.
ב. חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר, להחכיר או להשכיר את זכויותיו במקרקעין המוחזקים על ידו או בחלק מהם, בין בבעלות, בין בחכירה ראשית ובין בחכירת משנה ובין בכל צורה אחרת וכן לא יהיה רשאי להרשות ולהמשיך להרשות שימוש במקרקעין המוחזקים על ידו – לכל אדם שהוא ללא אישור האגודה וללא הסכמתה. אישור להשכרת מבנה או חלק ממנו בכירות יינתן ע"י הועד המנהל לשנה אחת בלבד בכפיפות לתנאים שיקבעו ע"י האגודה. האישור יחודש משנה לשנה בהתאם לשיקול דעת הועד המנהל.
ג . חבר האגודה לא יבצע שינויים חיצוניים במבנים הנמצאים בחזקתו. לרבות מבנה המגורים ללא אישור מראש ובכתב של הועד.
ד. אישור האגודה להשכרת מבנה או חלק ממנו יינתן בכפיפות לתנאים ולכללים הבאים:

 1. כשוכר ייחשב כל אדם המתגורר דרך קבע במושכר להוציא המשכיר, הוריו וילדיו.
 2. חוזי השכירות ייחתמו לתקופה של עד שנה אחת בלבד בכל פעם והמשכיר ידווח למזכירות האגודה על חידוש חוזה השכירות מדי פעם מפעם.
 3. הועד המנהל לא יאריך השכרה כאמור ללא רישום במזכירות הישוב שיכלול מסירת פרטים אישיים של השוכר וחתימת השוכר  על הצהרה המפרטת חובותיו כתושב הישוב.
 4. חבר האגודה המשכיר מבנה או חלק ממנו יוודא קיומם של הסעיפים הנוגעים לשמירה, לתשלום בעד שירותים ישירים ולהתנהגות נאותה של השוכר.
 5. חוזי השכירות כללו את ההוראות הבאות:
  לשוכר ידוע כי בישוב מתקיימת חובת שמירה וכי הוא יהיה חייב לקחת חלק בשמירה בהתאם להוראות החוק.
  לשוכר ידוע כי במידה וקבעה אסיפת הישוב כי התנהגותו פוגעת בישוב ובתושביו יוכל המשכיר לפנותו מהמושכר לשכור ידוע כי עליו לשלם תמורת שימוש ישיר בשירותים ו/או מתקנים של הישוב הסעיפים הנ"ל יהוו תנאים יסודיים של ההסכם שהפרתם תגרור ביטול ההסכם. ההוראות האמורות תתווספנה לכל חוזה שייחתם לאחר אישור תקנות אלו אולם בשום מקרה לא יאוחר מיום 31/8/98.
 6. גביית תשלומים מהשוכרים בגין שירותים תבוצע ע"י מזכירות הישוב ישירות מהשוכרים.
 7. לא תותר השכרת מבנה או חלק ממנו ליותר משוכר אחד. על אף האמור לעיל, באם החבר מתגורר מחוץ לישוב הוא רשאי להשכיר את יחידת המגורים שלו ועוד יחידה נוספת, כשיש כזו בביתו.
 8. השכיר חבר אגודה מבנה או חלק ממנו ליותר משוכר אחד (או כשהמשכיר מתגורר מחוץ ליושב ליותר משני שוכרים) יחויב המשכיר בתשלום נוסף לישוב בסך של 250$ לחודש בגין כל שוכר נוסף עד לסיום כל ההליכים נגדו.

קנסות

102. חבר שהפר הוראות מתקנות האגודה או מהחלטות האסיפה הכללית, רשאי ועד ההנהלה להזמינו לברור בפניה. אם לאחר מכן ישתכנע הועד כי אמנם הפר החבר את ההוראה כאמור לעיל, יהיה הועד המנהל רשאי להטיל עליו קנס בגובה שלא יעלה על 5,000₪. על אף האמור לעיל הפר החבר הוראה בעניין החכרה ו/או השכרת ו/או העברת הזכויות במקרקעין המוחזקים על ידו כאמור בסעיף 101 לעיל, יהא הועד רשאי להטיל עליו קנס שלא יעלה על 10,000 ₪ לכל שנה בה ממשיך החבר בהפרת ההוראה האמורה.        סכומי הקנסות הנקובים לעיל צמודים לשער היציג של הדולר של ארה"ב כשהשער הבסיסי הוא 3.50 לדולר אחד והשער הקובע הוא השער היציג ביום התשלום בפועל.

103. בניגוד לאמור בתקנה 107 להלן, חבר שהוטל עליו קנס בהתאם להוראות תקנה 102 דלעיל יהא רשאי לערער על החלטות הועד מנהל בדרכים הבאות:

 • ע"י פנייה בכתב לועדת הביקורת עם העתק לועד המנהל, תוך 30 יום מקבלת החלטה.
 • החלטת ועדת הביקורת ניתנת לערעור הדדי בפי אסיפה כללית.
 • החלטת האסיפה הכללית ניתנת לערעור בפני רשם האגודות השיתופיות בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות.

פרק ו': שונות

חוזה

104. תקנון זה  היינו חוזה בין חברי האגודה בינם לבין עצמם, וכן בין החבים – כולם יחד וכל אחד לחוד – לבין האגודה.

ייפוי-כוח

105. תקנון זה מהווה ייפוי כוח בלתי חוזר והרשאה בלתי חוזרת לאגודה לפעול בשם חבריה בכל עניין בתחום מטרותיה וסמכויותיה.

שינוי תקנון

106. ההחלטה על שינוי תקנון זה היה בתוקף:-

 •    א. אם היא נתקבלה באסיפה הכללית שנקראה במיוחד לשם כך, וכן –
 •    ב. אם נתקיימו לגבי החלטה זו הוראות הפקודה והתקנות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית שבה דנים על שינוי לתקנון ובדבר מספר המצביעים בעד הצעה על שינוי זה, וכן –
 •   ג.  אם רשם האגודות השיתופיות והתנועה אישור החלטה זו.

 יישוב סכסוכים

107. כל הסכסוכים הנובעים מעסקי האגודה בין חברים או בין חברים לשעבר או בין מי שתובע מכוח חבר מצד אח ובין האגודה או ההנהלה או הפקידים של האגודה חייבים ליישבם על ידי בוררות באחת הדרכים הבאות, לפי בחירת התובע: –

 • פניה אל רשם האגודות השיתופיות, לפי סיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות.
 • פניה לתנועה לשם מנוי בורר.
 • בסכסוכי קרקעות בין חבר לחבר או בין חבר לאגודה הבורר יתמנה על ידי התנועה וכל הצדדים שיש להם עניין ביישובו של אותו סכסוך יהיו רשאים להצטרף ולהיות צד לאותו בורר והחלטת הבורר תחייב את כל הצדדים.

108. הוראות תקנון זה מהוות שטר בוררין כללי ומיוחד ואין צורך בשטר בוררין נפרד.

109.הבורר לא יהיה קשור בדיני ראיות או החוק המהותי והוא יהיה רשאי לפסוק לפי שיקול דעתו הגמור ואף ליתן צווי ביניים.

פירוק האגודה מרצון

110. בקשה לפירוק האגודה מרצון, יכול שתוגש לרשם אחר שתתקבל החלטה באסיפה הכללית  ברוב של ¾ מכלל חברי האגודה ולאחר שהוגשה לרשם בקשה כאמור סעיף 46 (1) לפקודת האגודות השיתופיות ולאחר שההחלטה על פירוק האגודה מרצון אושרה על ידי התנועה.

111. במקרה של פירוק האגודה יחלקו את כל הכספים שיושארו בידי המפרקים לאחר פירעון חובות האגודה והחזרת השתתפות החברים בהון ובקרנות האגודה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ובאישור התנועה.

חברות האגודה בתאגידים

112. האגודה חברה ב:
1) "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית מרכזית חקלאית בע"מ
2) קרן יישובי אמונים בע"מ
3)בר אמנה ארגון קניות של יישובי אמונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מען רשום

113. מען המשרד הרשום של האגודה הוא –
ירושלים, רחוב רמת הגולן 23 בענתות

החזקת מסמכים והזכות לעיין

114. המסמכים הנזכרים להלן יוחזקו במשרד האגודה והם ניתנים לעיון לחברי האגודה.

 • א. פקודת השיתופיות ותקנותיה
 • ב. תקנון האגודה
 • ג. ספר החברים
 • ד. ספר השעבודים
 • ה. ספר הערבויות
 • ו. ספר פרטיכלים של האסיפה הכללית
 • ז. ספר פרטיכלים של ועד ההנהלה.

115. אנשים שאינם חברי אגודה רשאים לעיין במסמכים הנזכרים בסעיפי משנה א' עד ה' לעיל.

הגדרות

116. מנהלה – כלל רשויות האגודה ופקידיה
הועד –      ועד ההנהלה של האגודה
רשם     –  רשם האגודות השיתופיות
תקנון     – תקנות אגודה על פיהן היא נרשמה ואשר אושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לרבות כל תיקון שלהן.
ברית הפקוח   – "בחן" ברית פקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע"מ.
התנועה – "אמנה, תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית מרכזית חקלאית בע"מ
הפקודה – פקודת האגודות השיתופיות
גוש אמונים – עמותה
התקנות     – תקנון האגודות השיתופיות שהותקנו על פי הפקודה.       החוק        – פקודת האגודות השיתופיות על כל תקנותיה או כל חוק אחר הבא במקומה לרבות כל תיקון שלהם.
החלטה מיוחדת – החלטה המתקבלת ברוב של 2/3 או יותר קולות מהנוכחים באסיפה הכללית.

עקרונות התנועה

117. העקרונות כוללים את העיקרים הכללים של יישובי גוש אמונים כפי שהם נקבעו או יקבעו, מדי פעם בע"פ, במפורט או מכלל בהחלטות התנועה בהחלטות מזכירות גוש אמונים, בתקנון, בתקנות, בהחלטות או בכללים של מועצת גוש אמונים או ע"י הנוהגים והמנהגים של הישובים הקהילתיים והאחרים של גוש אמונים אם במידה שאלה אינם סותרים את העקרונות, העיקריים, התקנון, התקנות, ההחלטות או הכללים הנזכרים לעיל וכלל את עקרון ההסתנפות לתנועה, את עקרון קיומה ופיתוחה של ההתיישבות        הקהילתית והאחרת של גוש אמונים.

פרק ז': התנועה עקרונותיה וזכויותיה

118. התנועה תהיה חברה באגודה. התנועה לא תהנה מזכויות שמהם נהנים חברי האגודה לפי תקנון זה, אולם תהנה מזכויות השתתפת באסיפות כלליות של חברי האגודה ובישיבות ועד ההנהלה וכן מזכויות ייצוג באסיפות ובישיבות אלו ומזכויות הצבעה באסיפות ובישיבות אלו.

119. התנועה לא תהיה חייבת לשלם לאגודה כל תשלום שהוא, החל או העשוי לחול על בר האגודה לפי תקנון זה או לפי החלטת איזו שהיא מהחלטות רשויות האגודה וכן לא תהיה התנועה אחראית בעד חובות או התחייבויות של האגודה.

120. לגבי התנועה לא יחולו הסעיף 5 והסעיפים 6-10 כולל של תקנון זה.

121. למרות האמור בסעיף 26 (8) של תקנון זה תהיה התנועה רשאית למנות חבר מטעמה לועד ההנהלה והוא לא חייב להיות תושב הישוב.

122. הקביעה אם פעולה הולמת את התקנון הזה או את עקרונות התנועה תהיה – בכפוף לסמכותו של רשם האגודות השיתופיות – בסמכותה בלעדית של התנועה

123. נציג התנועה שהינו חבר ועדה בהתאם לסעיפים 17-18 או בורר הפועל לפי סעיף 107 מתקנון זה לא יהיה נציג התנועה באגודה ולא אחד מפקידי האגודה.

124. אם נציג התנועה או חברי האגודה, שמספרם הוא לפחות רבע ממספר כלל חברי האגודה, יהיו בדעה כי הצעה מסוימת, הכלולה בסדר יומה של האסיפה הכללית או העומדת לדיון ולהחלטה בפניה, סותרת את עקרונות התנועה תועבר ההצעה המסוימת הנ"ל לברור ולהחלטה ולועדה בה שלושה חברים שתתמנה על ידי התנועה.

125. קיבלה הועדה, שמונתה על ידי התנועה לפי סעיף דלעיל, את הדעה המפורטת בסעיף דלעיל וזאת תוך חודשיים מיום האסיפה כללית הנזכרת בסעיף דלעיל – לא תובא ההצעה המסוימת שצוינה בסעיף דלעיל לדיון ולהחלטה בפני האסיפה הכללית בכל מקרה אחר – תיקרא אל ועד ההנהלה אסיפה כללית וזו תדון ותחליט בהתאם להוראות תקנון זה בדבר ההצעה המסוימת הנ"ל.

קבלת מועמדים והוצאות חברים

126. למרות האמור בתקנון זה, יחולו עד למילוי 35 משפחות (70 חברים) באגודה, הוראות אלה בדבר קבלת והוצאת חברים.

א.     קבלת מועמדים

 1. לא יתקבל מועמד לאגודה בלי אישור ועדת קבלה שתהיה מורכבת מנציג התנועה, נציג ההסתדרות הציונית ומנציג האגודה.
 2. כל מועמד לחברות אגודה יהא חייב לעבור תקופת מועמות של 12 חודשים. תוך שלושת החודשים הראשונים יוכלו המועמד או המנהלה לבטל מועמדות זו לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים מראש.
 3. ב- 9 החודשים הנותרים של המועמדות יוכלו המועמד או המנהלה לבטל את המועמדות לאחר הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום מראש.

ב.     קבלת חברים

 1. בתום תקופת המועמדות תחליט ועדה, שתהיה מורכבת נציג האגודה, מנציג ההסתדרות הציונות ומנציג התנועה, על קבלת המועמד לחברות.
 2. למרות האמור סעיף 61 א' רשאית הועדה לאשר את המועמד גם אם לא סיים את תקופת המועמדות.
 3. מועמד שקבלתו נדחתה על די הועדה יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת ערער שתהיה מורכבת מנציג ההסתדרות הציונית, מנציג האגודה ומנציג התנוה. אולם הרכבה האישי אסור שיהיה זהה עם ועד שתוזכר בסעיף 1 ב'.

ג.      הוצאת חברים

 1. הועדה שהרבה מפורט בסעיף ב' 1 תחליט על הוצאת חבר מהאגודה.
 2. על החלטה יכול החבר לערער בפני הועדה שהרכבה מפורט בסעיף קטן ב' 3.

דיני מדינת ישראל

127. תקנון זה מהווה הסכם לפיו האגודה וכל אחד מחבריה מסכימים מראש להכליל את דיני מדינת ישראל על כל ענייניהם לרבות כל עסקי האגודה ופעולותיה וכל הנובע מהוראות תקנון זה. כמו כן מתחייבים האגודה וכל אחד מחבריה להתדיין למרות האמור בכל דין בפני המוסדות השיפוטיים הישראליים, לרבות בוררות עפ"י תקנון זה.